0.5 C
Brno
Pátek, 1 prosince, 2023
- Reklama -časopis
DomůRady a NávodyJe možné po rozvodu žádat od partnera vrácení peněz za rekonstrukci nemovitosti?

Je možné po rozvodu žádat od partnera vrácení peněz za rekonstrukci nemovitosti?

Dělení hmotného majetku po rozvodu má svá přesná pravidla, co však s financemi, které byly investovány do obkladů, podlahy či střechy? JUDr. Veronika Michalíková z advokátní kanceláře AKMV nám přiblížila, jaké nároky mají partneři při různých případech vlastnictví.

Co všechno patří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů (BSM) a jakým způsobem se v případě zániku BSM uskuteční jeho vypořádání jsme řešili v nedávném článku. Právnička z advokátní kanceláře AKMV nyní vysvětluje, jaké nároky si partneři mohou uplatnit v případě, že se na rekonstrukci nemovitosti, která patřila do výlučného majetku jednoho z bývalých manželů, použily prostředky ve výlučném vlastnictví druhého z bývalých manželů nebo společné prostředky patřící do BSM.

Nemovitost ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů
Nemovitostí ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z manželů v praxi nejčastěji bývá nemovitost, kterou nabyl před uzavřením manželství nebo kterou získal během trvání manželství jako dar nebo dědictví. Bližší vymezení, co patří a co nepatří do BSM je možné si přečíst v přehledném článku advokátní kanceláře AKMV.

V praxi mohou nastat i případy, kdy:

  • nemovitost náleží výlučně jednomu manželovi, ale investovaly se do ní prostředky patřící oběma manželům (patřící do BSM),
  • nemovitost patří do BSM, ale investovaly se do ní prostředky patřící výlučně jednomu manželovi,
  • nemovitost náleží výlučně jednomu manželovi, ale investovaly se do ní prostředky patřící druhému manželovi.
    Dělí se na polovinu, ale přihlíží se i k dalším faktorům
    Spolu se zánikem manželství zaniká i BSM. Po zániku BSM je však zapotřebí ještě jeho vypořádání. Zásady vypořádání BSM zakotvuje Občanský zákoník (OZ) v § 150. „Při vypořádání se vychází z toho, že podíly obou manželů jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhradeno, co ze svého vložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co bylo ze společného majetku vynaloženo na jeho ostatní majetek. Dále se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, ak tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společných věcí. Při určení míry přičinění je třeba vzít také zřetel na péči o děti a obstarávání společné domácnosti.“

Prostředky v BSM investované do nemovitosti jednoho z manželů
Podle OZ je každý z manželů povinen nahradit, co bylo na jeho ostatní (výluční) majetek vynaloženo ze společného majetku (BSM). Tedy, pokud by nemovitost vlastnil výlučně jeden z manželů a na její zhodnocení by byly vynaloženy společné prostředky (BSM), musel by manžel – výlučný vlastník nemovitosti, v rámci vypořádání BSM tuto investici nahradit.

V takovém případě se podle rozhodovací praxe soudů investice ze společného majetku do výlučného majetku jednoho z manželů nahrazují ve výši, v jaké byly vynaloženy. Nevracejí se ve vyšší částce, než byla vynaložena, a tedy zhodnocení odděleného vlastnictví manžela nemá vliv na výši podílů na vypořádání BSM.

V této souvislosti připomínáme, že do BSM patří například. i mzda manželů. Tedy, pokud například jeden z manželů vlastní zděděnou nemovitost a tato se opravuje z úspor ze mzdy jednoho nebo obou manželů, zhodnocuje se nemovitost nepatřící do BSM z prostředků patřících do BSM. Proto je to také třeba ve vypořádání zohlednit.

Prostředky jednoho manžela investované do nemovitosti v BSM
V OZ je výslovně uvedeno, že každý z manželů je oprávněn požadovat, aby se mu uhradilo, co do společného majetku (BSM) vložil ze svého výlučného majetku. Pokud byly ke zhodnocení nemovitosti patřící do BSM použity prostředky patřící výlučně jednomu z manželů, je tento manžel oprávněn požadovat, aby mu v rámci vypořádání BSM byla tato investice nahrazena.

Podle rozhodovací praxe soudů, nárok jednoho z manželů na náhradu nákladů, které vynaložil z vlastního (výlučního) majetku do společného majetku (BSM) vzniká okamžikem, kdy došlo k vynaložení nákladů. Tento nárok lze ale uplatňovat až po zániku BSM, tedy až po rozvodu. Aby manžel mohl nárok na náhradu uplatnit, musí jít o vlastní prostředky vynaložené na majetek v BSM, který je předmětem vypořádání. Tedy je třeba, aby tento majetek existoval ke dni zániku BSM jako společný. Je možné nahradit pouze investice, které se ve společném majetku při zániku BSM ještě projevují – nebyly před zánikem BSM spotřebovány.

Prostředky jednoho manžela investované do nemovitosti druhého manžela
Vyšší ustanovení OZ však již výslovně neupravuje situaci, kdy byly na výlučný majetek jednoho z manželů použity výlučné prostředky druhého manžela. I ve smyslu rozhodovací praxe soudů ČR se však vypořádání BSM provádí jako vypořádání v tzv. širším smyslu. V rámci vypořádání by tedy soud mohl zohlednit i takovou situaci, která není v ustanovení občanského zákoníku upravujícím vypořádání BSM výslovně uvedena. Vypořádání v širším smyslu také znamená, že v úvahu se berou i pohledávky a dluhy, které vznikly za trvání manželství a jejich společného hospodaření manželů.

Jaká jsou kritéria vypořádání BSM
Upozorňujeme, že při vypořádání BSM je třeba počítat s tím, že dělení nemusí proběhnout přesně matematicky podle majetku vneseného do BSM, spotřebovaného na BSM nebo použitého z BSM na jiný majetek manželů. Soud v rámci vypořádání BSM bude brát v úvahu i další kritéria, jako například. potřeby nezletilých dětí, jak se manželé starali o rodinu, jak se přičinili o nabytí společných věcí a podobně.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek